Slovníček pojmů

„Glosář“ je abecední seznam termínů v určité oblasti znalostí, doprovázený definicemi těchto termínů (pojmů). V případě dvojjazyčného glosáře jsou termíny v jednom jazyce definovány v druhém jazyce, nebo jsou vysvětleny pomocí slov stejného nebo podobného významu v jiném jazyce.

Termín popisující technologie, procesy a vývojové nástroje, které řeší problematiku sběru, analýzy a prezentace informací. Hlavním cílem Business Intelligence (BI) je podpora rozhodování při řízení společnosti.

Data Lineage sleduje data z jejich umístění ve zdrojovém systému a dokumentuje přesně, jaké transformace jsou nad nimi prováděny předtím, než jsou finálně nahrány do datového skladu. Data lineage také zahrnuje definici zdrojového systému a konečného umístění v datovém skladu.

Podnikový informační systém pro plánování zdrojů, který pomáhá společnosti efektivně a jednodušeji dosahovat cílů. Zastřešuje procesy z oblastí výroby, prodeje, financí a personalistiky. ERP systém zajišťuje integritu dat díky jedinému zdroji informací. ERP systémy jsou provozovány na relačních databázových systémech jako je např. Oracle.

ETL je zkratka pro tři databázové funkce Extract-Transform-Load, které jsou sloučeny do jednoho nástroje, který vytáhne údaje z jedné databáze a umístí je do jiné. „Extract“ je proces čtení dat z databáze. „Transform“ je proces konverze získaných dat z jejich původní podoby do podoby, ve které musí být, aby se mohly umístit do jiné databáze. „Load“ je proces zápisu dat do cílové databáze. ETL se používá k migraci dat z jedné databáze do druhé pro vytvoření datových tržišť a datových skladů a také pro převod databáze z jednoho formátu nebo typu do druhého.

Ontologie představuje v informatice explicitní a formalizovaný popis určité problematiky.  Je to formální a deklarativní reprezentace, která obsahuje glosář (definici pojmů) a tezaurus (definici vztahů mezi jednotlivými pojmy). Ontologie je slovníkem, který slouží k uchovávání a předávání znalosti, týkající se určité problematiky.
Jedná se o zobrazovací vrstvu, která má určená nějaká pravidla. Např. zobrazuje objekt jako funkci, databázi atp. Každý objekt má své vlastnosti: barva, ikonka, vzhled (tři druhy) a chování. Dále může obsahovat pravidla typu 'Pokud je to tabulka a má v sobě řádek, který obsahuje slovo "klient", tak se barva ikonky změní na zelenou.' Takovýchto pravidel může být obrovské množství a čím přesnější jsou, tím lepší má zákazník přehled o tom, co data obsahují.

Refaktorování je disciplinovaný proces provádění změn v softwarovém systému takovým způsobem, že nemají vliv na vnější chování kódu, ale vylepšují jeho vnitřní strukturu s minimálním rizikem vnášení chyb.